Wersja skrócona

To oświadczenie zostało przetłumaczone z języka angielskiego z wersji oryginalnej. W przypadku wątpliwości obowiązuje tekst w języku angielskim.


HORIBA, Ltd. (Zwaną dalej "HORIBA"), niniejszym ustanawia się następujące postanowienia odnoszące się do postępowania z informacjami prywatnymi w posiadaniu HORIBA, w oparciu o Japońską Ustawę o Poufności Prywatnych Danych i związanych z nią ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych wyznaczonych przez zarządzające ministerstwa japońskie odnośnie tych przepisów i praw oraz zarządzania informacjami prywatnymi i innymi zasadami określonymi przez HORIBA.

1. Podstawowe zasady obchodzenia się z informacjami prywatnymi

HORIBA niniejszym określa następujące podstawowe zasady polityki postępowania z informacjami prywatnymi.

 • Cel wykorzystania prywatnych informacji, powinien być określony w zawiadomieniu przedstawionym zainteresowanym stronom przed ich uzyskaniem.

 • Strony te powinny być poinformowane o zakresie wykorzystania prywatnych informacji, i ich zgoda uzyskana, jeśli zostanie to uznane za niezbędne. 

 •  W celu zapobieżenia ujawniania prywatnych informacji, powinien być zastosowany dokładny system kontroli.

 • Prywatne informacje nie powinny być wykorzystywane dla celów innych niż wymienione.

 • Prywatne informacje nie mogą być uzyskane w sposób nielegalny.

2. Cele wykorzystania informacji prywatnych

(1) prywatne informacje uzyskane przez HORIBA winny być wykorzystywane w celu dostarczania produktów, części, usług, technologii, metod i innych podmiotów będących w posiadaniu HORIBA i grupy przedsiębiorstw HORIBA (zwane dalej "grupą HORIBA "), przy jednoczesnym zawiadomieniu z podaniem celu wykorzystania w momencie nabycia.

Konkretne przykłady wykorzystania obejmują następujące rodzaje spraw.

 • Działania handlowe związane z dostarczeniem instrukcji lub ofertami tyczącymi się produktów lub części odnośnie produktów grupy HORIBA.

 • Działalność usługowa w zakresie dostarczenia próbnej produkcji, utrzymania, szkolenia i wsparcia dla produktów grupy HORIBA dla odbiorców tych produktów.

 • Wprowadzanie technologii lub metod dotyczących analizy w posiadaniu  grupy HORIBA  oraz działalności konsultacyjnej na rzecz dostarczania rozwiązań w zakresie badań i rozwoju, kontroli jakości i innych faz.

(2) Prywatne informacje będące w posiadaniu HORIBA przed uchwaleniem Ustawy o Poufności Prywatnych Danych stosuje się do wyżej wymienionych celów.

3. Użytkownicy prywatnych informacji

Prywatne informacje będące w posiadaniu HORIBA mogą być wykorzystywane jedynie przez HORIBA. Ten zapis nie stosuje się jednak, w następujących przypadkach.

(1)Wspólne użytkowanie 

 Możliwe są przypadki wykorzystania udostępnionych informacji prywatnych przez grupę HORIBA w celu dostarczania produktów, usług, technologii, metod i innych podmiotów obsługiwanych przez grupę HORIBA. Grupa HORIBA winna składać się z następujących.

 • HORIBA, Ltd.
 • HORIBA STEC, Co., Ltd.
 • HORIBA Advanced Techno Co., Ltd.
 • HORIBA TECHNO SERVICE Co., Ltd.
 • HORIBA International Corporation
 • HORIBA Instruments Incorporated
 • HORIBA Automotive Test Systems Inc.
 • HORIBA Jobin Yvon IBH Ltd.
 • HORIBA Brazil Holding, Ltda.
 • HORIBA Europe GmbH
 • HORIBA (Austria) GmbH
 • HORIBA France Sarl
 • HORIBA Europe Automation Division GmbH
 • HORIBA Instruments Limited
 • HORIBA ABX SAS
 • HORIBA ABX Sp. z o. o.
 • HORIBA Instruments Brasil, Ltda
 • HORIBA ABX (Thailand) Ltd.
 • HORIBA ABX Diagnostics (Thailand) Ltd.
 • HORIBA Jobin Yvon SAS
 • HORIBA Jobin Yvon GmbH
 • HORIBA Jobin Yvon Ltd.
 • HORIBA Jobin Yvon Srl
 • SRH Systems Ltd.
 • HORIBA Taiwan,Inc.
 • HORIBA Instruments (Singapore) Pte Ltd.
 • HORIBA Korea Ltd.
 • HORIBA STEC Korea, Ltd.
 • HORIBA INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD.
 •  Beijing HORIBA METRON Instruments Co.,Ltd.
 • HORIBA (CHINA) TRADING Co., LTD
 • HORIBA Automotive Test Systems Ltd.
 • HORIBA India Private Limited

W przypadku wspólnego wykorzystania z firmami wchodzącymi w skład grupy, powinno być sporządzone zawiadomienie o celu wykorzystania danych, w momencie ich uzyskiwania. Ponadto, wspólnie użytkowane informacje powinny należeć do tej samej kategorii jak te, nabyte przez HORIBA, z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie informacjami w każdym z japońskich krajowych firm należących do spółki składzie kierownika zabezpieczenia i kierownika departamentu odpowiedzialnego za sprawy ogólne. W przypadku członków grupy za granicą, HORIBA winna działać jako centrala przy zarządzaniu i nadzorze mającym na celu zapobieganie ujawniania informacji.

(2) Udostępnianie osoba trzecim

Możliwe są przypadki, kiedy HORIBA dostarcza informacji prywatnych firmom należącym do grupy, lub zajmujących się sprzedażą produktów HORIBA, w celu sprzedaży produktów, części, obsługi, technologii, metod lub inne podmioty obsługiwane przez grupę HORIBA. W przypadku udzielenia danych stronom trzecim, powinno być sporządzone zawiadomienie o celu wykorzystania danych, w momencie ich uzyskiwania. Oprócz tego odbiorca tych danych winien uzyskać wskazówki, co do ustanowienia systemu zarządzania danymi, na tym samym lub wyższym stopniu, jaki jest stosowany przez HORIBA.

(3) Przesyłki

HORIBA może skorzystać z usług firm sprzedaży, dealerów, agentów specjalnych lub innych podmiotów w celu dostarczania produktów, części, usług, technologii metod lub innych podmiotów obsługiwanych przez HORIBA.

4. Procedury ujawniania prywatnych informacji, itp.

(1) W odniesieniu do prywatnych informacji będących w posiadaniu HORIBA, strony, które chcą być poinformowane o celu wykorzystania lub, że chcą ujawnić, poprawne, uzupełnianie, usuwanie, zakończenie wykorzystywania lub usuwania zawartości informacji, wstrzymania dostarczania danych lub podjęcia innych działań, są proszone o wnioskowanie bezpośrednio do kierownika HORIBA, z którym prowadzi działalność, lub do kierownika ochrony prywatnych informacji (patrz poniżej).

(2) W związku z wyżej wymienionymi wnioskami, należy pamiętać, że zawiadomienie o wykorzystaniu lub ujawnieniu informacji zawiera odpowiedzi na następujące kwestie.

a. Przesyłka następujących dokumentów 

 •  Kopia dokumentu tożsamości potwierdzającego, że wnioskodawca jest w rzeczywistości daną stroną lub oficjalnym przedstawicielem strony.

 • A dokument opisujący szczegóły wniosku (format dla takich informacji winien być dostarczony przez HORIBA).

b. Umowa o przyznaniu czasu niezbędnego na odpowiedzi na dany wniosek, nie może przekraczać dwóch (2) tygodni.

c. Wpłata wartości rzeczywistych kosztów odpowiedzi na dany wniosek.

(3) Należy pamiętać, że mogą istnieć przypadki, gdy okazuje się niemożliwe by odpowiedzieć na takowy wniosek, np. w tym przypadki, kiedy odpowiedź na wniosek, jest naruszeniem prawa, w przypadkach, kiedy stanowi widoczną przeszkodę w działalności biznesowej HORIBA, przypadkach, gdy uznaje się, że nie istnieje potrzeba takiej odpowiedzi zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem lub z powodu innych okolicznościach.

5. Środki Zachowania Prywatności Danych na Portalu

(1) HORIBA winna zarządzać i przechowywać prywatne informacje pod ścisłą kontrolą i podejmując wszelkie możliwe starania, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że prywatne informacje stron nie zostaną stracone, zniszczone, sfałszowane lub ujawnione osobom trzecim.

(2) Jeśli HORIBA uzyskała prywatne informacje, winna podjąć stosowne środki ostrożności by zapobiec nielegalnemu dostępowi przez osoby trzecie poprzez szyfrowanie przy użyciu Secure Sockets Layer (SSL), lub w inny sposób, by zabezpieczyć bezpieczeństwo w rozsądnych granicach.

(3) HORIBA nie przyjmuje odpowiedzialność w rzadkich przypadkach szkód poniesionych przez strony, o których mowa, lub osoby trzecie w wyniku nielegalnych działań, przez hakerów lub inne, które przekraczają zakresu zastosowanych środków bezpieczeństwa.

6. Biuro Prywatnych Informacji

 HORIBA powołuje menedżerów biura prywatnych informacji, którzy będą odpowiedzialni za konsultacje, pytania i inne sprawy odnoszące się do prywatnych informacji będących w posiadaniu, HORIBA.

Yasuo Yamashita, Zastępca Menedżera Generalnego
Biuro Prywatnych Informacji
General Administration Division, HORIBA, Ltd. General Administration Division, HORIBA, Ltd.
Adres: 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto 601-8510 Japan
Tel: +81 75 313 8121 
Faks: +81 75 321 8312
Email Adres:privacy.hor@jp.horiba.com