Následující text obsahuje podmínky smlouvy mezi vámi a firmou HORIBA. Vstupem, prohlížením nebo použitím těchto webových stránek prohlašujete, že jste četli tyto podmínky a že jim rozumíte, a že se zavazujete dodržovat jak tyto podmínky, tak veškeré příslušné zákony a předpisy. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky nepoužívejte.


Tyto webové stránky obsahují další upozornění na vlastnická práva a informace chráněné autorským právem, jejichž podmínky musí být respektovány a dodržovány. Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace mohou být měněny a aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost HORIBA může rovněž bez předchozího upozornění měnit a zlepšovat výrobky a/nebo programy popsané v těchto informacích.

Povšimněte si prosím, že jakékoliv informace a materiály zasílané společnosti HORIBA se NEBUDOU považovat za důvěrné. Tím, že společnosti HORIBA zašlete jakékoliv informace nebo materiál zároveň dáváte společnosti HORIBA neomezené a neodvolatelné právo používat, reprodukovat, vystavovat, prezentovat, modifikovat, přenášet a distribuovat tyto informace nebo materiál, a rovněž dáváte společnosti HORIBA svolení bezplatně a pro jakýkoliv účel používat jakékoliv myšlenky, koncepty, know-how nebo metody, které nám pošlete. Zavazujeme se však, že nesdělíme vaše jméno ani jinak nezveřejníme skutečnost, že jste nám zaslali materiály nebo jiné informace, s výjimkou případů, kdy: (a) od vás získáme svolení k použití vašeho jména, (b) vás předem upozorníme, že materiály nebo jiné informace, které zadáte do určité části těchto stránek, budou zveřejněny nebo jinak použity a bude na nich uvedeno vaše jméno, (c) to od nás budou požadovat právní předpisy. Přečtěte si prosím naše zásady na ochranu osobních údajů, kde najdete další informace.

Společnost HORIBA neposkytuje jakékoliv záruky ve vztahu k jiným webovým stránkám, ke kterým můžete získat přístup prostřednictvím těchto stránek. Pokud vstoupíte na webové stránky, které HORIBA neprovozuje, i když mohou obsahovat logo HORIBA, mějte prosím na paměti, že takové stránky jsou nezávislé na společnosti HORIBA, a společnost HORIBA nemá žádnou kontrolu nad obsahem takových stránek. Odkaz na webové stránky, které HORIBA neprovozuje, neznamená, že společnost HORIBA jakýmkoliv způsobem stránky schvaluje nebo že přejímá jakoukoliv odpovědnost za obsah nebo použití takových stránek. Je na vás, abyste učinili bezpečnostní opatření, která zajistí, aby obsah, který budete používat, neobsahoval viry, trojské koně a podobné destruktivní položky.


SPOLEČNOST HORIBA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ KTERÉKOLIV STRANĚ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, AŤ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ VZNIKLÉ PŘI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A STRÁNEK, NA KTERÉ TYTO STRÁNKY ODKAZUJÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT NA VAŠICH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH, NEBO VZNIKLÉ JINAK, I V PŘÍPADECH, KDY JSME NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD BYLI VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNI.

VEŠKERÉ INFORMACE, KTERÉ SPOLEČNOST HORIBA POSKYTUJE, SE POSKYTUJÍ „VE STAVU, V JAKÉM JSOU“. HORIBA NEPOSKYTUJE JAKÉKOLIV ZÁRUKY ANI TVRZENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRODEJNOSTI A NENARUŠOVÁNÍ PRÁV JINÝCH.


Společnost HORIBA může tyto podmínky kdykoliv změnit aktualizací tohoto textu. Tím, že tyto webové stránky používáte, se zavazujete dodržovat podmínky těchto změn, a měli byste proto periodicky tyto stránky navštěvovat a zjišťovat, jakými podmínkami jste v současné době vázáni.