Scientific

推荐产品

全系列粒度产品

Partica LA-960V2
详情 Partica LA-960V2

激光粒度分析仪

Partica mini LA-350
详情 Partica mini LA-350

激光粒度分析仪

ViewSizer 3000
详情 ViewSizer 3000

多激光纳米颗粒追踪分析仪 (NTA)

nanoPartica SZ-100V2
详情 nanoPartica SZ-100V2

纳米粒度及Zeta电位分析仪

留言咨询

如您有任何疑问,请在此留下详细需求信息,我们将竭诚为您服务。

Corporate