Kyoto

HORIBA Community Corporation
work
2, Miyanohigashi-cho,
Kisshoin
Minami-ku Kyoto 601-8305 Japan
work +81 75 312 9938
work fax +81 75 312 9936

堀场仪器(上海)有限公司